Μέλη ΔΕΠ:

  • Ελένη Αβραάμ, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • Μαρία Γιακουλάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • Ζωή Παρίση, Αναπλ. Καθηγήτρια

 

 

Μέλος ΕΔΙΠ:

 

Διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ:

  • Αναστάσιος Νάστης, Ομ. Καθηγητής
  • Κωνσταντίνος Τσιουβάρας, Ομ. Καθηγητής
  • Βασίλειος Νοϊτσάκης, Ομ. Καθηγητής
  • Ζωή Κούκουρα, Ομ. Καθηγήτρια


Μεταπτυχιακοί φοιτητές


Υποψήφιοι διδάκτορες

Αβραμίδου Ε.

Γιαγουρτά Π.

Μαργιούλα Κ.

Παπαδοπούλου Α.

Παπαπορφυρίου Π.

Ράπτη Δ.

Φαρφάρας Α.

 

Υποψήφιοι Διπλώματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης